Рейтинг успішності студентів 2021: середній бал для стипендії


Міністерство освіти і науки України розробило Порядок формування рейтингу успішності студентів, який поширюється на навчальні заклади державної та комунальної форми власності. Однак кожен ВУЗ може застосовувати і власні правила для призначення академічних стипендій. Головне, щоб методика розрахунку середнього балу не суперечила положенням Закону України «Про вищу освіту» та відповідними актами Кабінету Міністрів України.

Порядок призначення і виплати академічних стипендій у вищому навчальному закладі затверджуються його вченою (педагогічною) радою, за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Правила виплати стипендії у ВНЗ повинні бути оприлюднені не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку навчального семестру.

Ліміт стипендіатів

Важливим моментом в складанні рейтингу успішності є ліміт стипендіатів, який визначає частку студентів денного відділення, що навчаються на певному факультеті та курсі за спеціальністю (напрямом підготовки), які набули право на призначення академстипендії до наступної сесії, тобто до часу завершення семестрового контролю.


Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

 • загальний ліміт стипендіатів — однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів і напрямків підготовки ліміт студентів, яким буде призначатися і виплачуватися академічна стипендія за оцінками семестрового контролю (на основі рейтингового бала, отриманого за результатами складання іспитів під час літньої і зимової сесії)
 • ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатися підвищена академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі отриманого відмінником рейтингового бала (може встановлюватися окремо для різних факультетів, курсів та спеціальностей)
 • ліміт першокурсників-стипендіатів, зарахованих на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю призначатиметься академічна стипендія на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу і складання ЗНО

Ліміти стипендіатів у ВУЗі визначаються вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Загальний ліміт студентів, які будуть отримувати стипендію, встановлюється у відсотках (в діапазоні 40-45%) від фактичної кількості учнів денної форми, які навчаються за держзамовленням на певному факультеті і курсі станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення сесії.

Рейтинг успішності студента

Для першокурсників (до першої сесії) рейтинг успішності складається виходячи з їх прохідного балу при вступі на навчання. На наступні навчальні семестри рейтинги успішності студентів формуються за результатами останньої сесії окремо для кожного факультету, курсу і спеціальності.


Рейтингова оцінка і середній бал успішності студента для отримання стипендії буде формуватися на підставі:

 • підсумкових оцінок за екзамени
 • захисту курсових робіт та звітів з практики
 • участі в науково-технічній діяльності, суспільному житті та спортивної діяльності

Важливо! Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових дисциплін, а також може включати екзаменаційні оцінки за вибірковими предметами, оцінки по заліках, курсові роботи (проекти), захист практик тощо. Перелік таких показників встановлюється вченою радою факультету, інституту (педагогічною радою вищого навчального закладу) не пізніше початку семестру.

До рейтингу успішності ВНЗ включаються всі студенти (курсанти), які навчаються на певній спеціальності і курсі в межах факультету (інституту, відділення) з денною формою навчання, крім осіб, які:

 • протягом навчального семестру до початку сесії або під час неї отримали незадовільну підсумкову оцінку з будь-якої дисципліни, захисту курсової роботи, звіту з практики (в тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою поліпшення отриманої раніше оцінки)
 • до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не здали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета, курсового проекту, практиці (крім випадків, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю)
 • виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) за поточний навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, семестру і спеціальності

Рейтинговий бал студентів

Середній рейтинговий бал студента в 2021 році розраховується за формулою:

Формула розрахунку середнього бала студентаНаприклад, під час розрахунку середнього бала для стипендії може бути використаний один з варіантів вибору вагових (значущих) коефіцієнтів:

 • всі вагові коефіцієнти дорівнюють одиниці
 • вагові коефіцієнти дорівнюють кількості кредитів ЄКТС з відповідної дисципліни, курсової роботи або практики

У вагових (значущих) коефіцієнтах можуть бути розглянуті інші характеристики обсягу і складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявність творчого компонента тощо.

Приклад розрахунку рейтингового бала студента: 94,000 × 9 = 84,600 (де 94 — це середній бал за іспити на сесії)

Для розрахунку додаткового бала «b» рекомендується сформувати перелік основних досягнень, які враховуються в рейтингу, а також визначити бали, які даються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали рекомендується визначати з урахуванням рівня досягнень і особистого вкладу студента. Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній, творчій та спортивній діяльності, а також суспільному житті перевищує встановлене ВУЗом максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

Рейтинг успішності студентів публікується на офіційному сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

Найвищі середні бали в рейтингових списках на стипендію в 2020 році мали такі ВНЗ:


 • Київський національний Університет імені Тараса Шевченка (КНУ)
 • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (КПІ)
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (ХНПУ)
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa (КПНУ)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (СНУ)
 • Житомирський національний агроекологічний університет (ЖНАЕУ)
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ)
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (НМУ)
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА)
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (ОНУ)
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ)
 • Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП)
 • Національний авіаційний університет (НАУ)


Юридические консультации предоставляются только при условии прочтения ВСЕХ предыдущих разъяснений по данной тематике (см. выше), если схожие вопросы не обсуждались ранее.Добавить комментарий

Доступна консультация автора online ↑